Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 
 Mor Chamoun Benjamin
 

De patriarch Mor Chamoun Benjamin wordt als een van de belangrijkste leiders van het Assyrische volk in de moderne tijd beschouwd, misschien zelfs wel de belangrijkste. Daar zijn persoonlijkheid bestond uit een combinatie van een aantal kenmerken zoals wijsheid, intelligentie, moed, opofferingsgezindheid, liefde en trouw aan zijn volk. Hierdoor is hij in staat geweest om de Assyrische leiders onder zijn leiding te verenigen, in een periode die gekenmerkt werd door grote veranderingen en onbestendigheid. Destijds hebben samenzweringen plaatsgevonden met het doel de volkeren van dat gebied uit te roeien en in het bijzonder het Assyrische volk (het Assyrische volk behoorde tot een etnische minderheid en had een ander geloof). Door zijn scherpe blik realiseerde hij zich de omvang van deze samenzweringen en ook besefte hij dat de enige redding om ze te verijdelen was de contacten en de samenwerking met de andere volken van dat gebied te versterken. Daarom zien wij dat hij een bijzondere plaats innam niet alleen bij het Assyrische volk maar ook bij andere volken van dat gebied. De heer F. Tearman schreef over hem 'hij had veel gezag, zelfs veel meer dan zijn functie hem deed toekomen. Hij was in staat om alle problemen en geschillen op te lossen die in dat gebergte plaatsvonden, zelfs als het ging om moorden tussen verschillende families en groeperingen.

Als geestelijk leider is hij erin geslaagd om ook van zijn wereldlijk gezag goed gebruik te maken. Waardoor de meeste van de Koerdische leiders bij hem terechtkwamen om de ontstane geschillen tussen hen persoonlijk op te lossen. Hij zat de rechtszittingen voor tussen kerkelijke leiders en tussen leiders van andere groeperingen. Zijn bijeenkomst waarin recht gesproken werd, vond plaats in de namiddag en iedereen had het recht om het bij te wonen. Dit heeft een grote rol gespeeld in het sussen van de conflicten en hij heeft de Koerdische leiders verbijsterd door zijn bescheidenheid en kennis van de Koerdische taal.

Mor Chamoun werd hoog geprezen en als de echte leider van het Assyrische volk gezien door de Engelse, Russische en Turkse diplomatieke vertegenwoordigers en door reizigers die hem ontmoetten. Hierdoor heeft de kwade macht van het kolonialisme beseft hoe gevaarlijk hij voor hun eigenbelangen in dat gebied kan zijn als leider van het Assyrische volk. Zij streefden ernaar om hem omver te werpen en zij hebben daarvoor alles geprobeerd. De Turkse regering heeft op hem veel druk uitgeoefend door zijn familieleden te arresteren, om het Assyrische volk te onderwerpen. Zo werd zijn broer H'rmiz in Mousel geëxecuteerd. Maar hij onderwierp zich niet aan chantage en sloot geen compromissen ten koste van zijn volk. Toen hij werd gechanteerd met zijn broer H'rmiz heeft hij gezegd: 'ik kreeg de plicht om mijn volk te dienen en zij zijn met velen, zou ik dan mijn volk moeten verraden ter wille van het redden van één persoon, ook als die mijn broer was'. Deze uitspraak werd een voorbeeld voor alle Assyriërs, waar zij heel trots op zijn.

De patriarch Mor Chamoun heeft veel geleden, maar hij verloor zijn vertrouwen in de zaak van zijn volk niet. Daarom trachtten de Engelsen hem op te ruimen omdat hij hun eigenbelangen in dat gebied zou verijdelen. Via hun informanten gaven zij Simko (de leider van de stam Shakaak) opdracht hem te liquideren. Toen hij op 3 maart 1918 naar Simko ging om de contacten tussen beide volken het Assyrische en het Koerdische volk te versterken, heeft de verrader Simko Mor Chamoun vermoord.

Het vergoten bloed van de martelaar Mor Chamoun kleeft aan degenen die deze moord hebben beraamd. Ook al is de patriarch Mor Chamoun dood, hij blijft eeuwig in het geweten van de Assyriërs een symbool voor opoffering en een voorbeeld van trots.

 
Nation's MenNaoum Fayeq


Ashur Yousef


Mor Chamoun Benjamin


Yousef Qlitha


Farid Nazha


Toma Odo


Abdelmasieh Qarabaschi


Dawied Barsoum Bierli


Malek Jaqo


Hanna Salmaan

 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer